Fungsi PPSPM

Fungsi 1

Membangun dan mempromosikan sungai dan pantai sebagai destinasi pelancongan dan pusat perdagangan;

Fungsi 2

Menyelaras perhubungan pelbagai agensi dalam negeri dan menggalakkan kerjasama serta penyelarasan untuk pembangunan dan pemuliharaan sungai dan pantai;

Fungsi 3

Membangun, melaksana dan menggalakkan projek infrastruktur untuk tujuan pelancongan;

Fungsi 4

Merancang dan mengesyorkan kepada pihak berkuasa negeri untuk pembangunan dan kemajuan sitem pengangkutan sungai;

Fungsi 5

Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri;

Fungsi 6

Mendayausahakan kajian-kajian permulaan mengenai kawasan pembangunan dan pembangunan semula yang menggariskan aktiviti pembangunan atau pembangunan semula dan tinjauan permulaan untuk menetukan sama ada pengusahaan dan perjalanan projek pembangunan atau pembangunan semula boleh dilaksanakan;

Fungsi 7

Memajukan dan menyelaraskan perjalanan apa-apa aktiviti oleh Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri atau pihak berkuasa awam, mana-mana syarikat atau perbadanan atau mana-mana badan atau orang lain;

Fungsi 8

Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan;

Fungsi 9

Membangun dan melaksanakan panduan, standard prestasi, cara dan tatacara berhubungan dengan pengurusan, penggunaan dan pemuliharaan sungai dan pantai;

Fungsi 10

Menyelaraskan perlaksanaan aktiviti-aktiviti pelancongan, rekreasi dan ekonomi di kawasan sungai dan pantai;

Fungsi 11

Merancang dan mengesyorkan kepada pihak berkuasa negeri berkenaan dengan dasar, cara dan langkah yanng hendak diambil untuk menjaga , memelihara dan menggalakkan pembangunan sungai dan pantai;

Fungsi 12

Menjaga kepentingan negeri di dalam hal pembangunan pengurusan sungai dan pantai;

Fungsi 13

Memperolehi dengan cara pembelian, pemberian atau dengan apa-apa cara jua harta alih dan harta tak alih dan apa-apa kepentingan di dalamnya dan dengan persetujuan secara bertulis dahulu daripada menteri kewangan, melepaskan atau dengan cara lain memperniagakan mana-mana harta itu atau mana-mana kepentingan di dalamnya yang diperolehi sedemikian itu oleh perbadanan;

Fungsi 14

Mendirikan apa-apa bangunan di atas mana-mana harta tak alih kepunyaan perbadanan dan menyusun menurut rancangan dan menyediakan harta itu untuk menjalankan fungsi-fungsi perbadanan atau lain-lain kemudahan dan kesenangan yang bersangkutan dengannya yang difikirkan patut oleh perbadanan;

Fungsi 15

Menjalankan perniagaan berlesen;

Fungsi 16

Dengan persetujuan pihak berkuasa negeri, boleh menggunakan atau membenarkan supaya digunakan harta perbadanan bagi maksud-maksud selain daripada yang tersebut diatas yang ditetapkan olehnya dan;

Fungsi 17

Apa-apa perkara lain yang difikirkan patut bagi membolehkan menjalankan fungsi-fungsi dan kuasa-kuasanya dengan berkesan;