Tukar Tulisan kehijauan Tukar Tulisan kemerahan Tukar Tulisan Kebiruan   Kembali Asal Kembali Asal Kembali Asal
Malaysia32  United-States-Flag-32   

FUNGSI PPSPM

Fungsi 11
Merancang dan mengesyorkan kepada pihak berkuasa negeri berkenaan dengan dasar, cara dan langkah yanng hendak diambil untuk menjaga , memelihara dan menggalakkan pembangunan sungai dan pantai;
 
Fungsi 12
Menjaga kepentingan negeri di dalam hal pembangunan pengurusan sungai dan pantai;
 
Fungsi 13
Memperolehi dengan cara pembelian, pemberian atau dengan apa-apa cara jua harta alih dan harta tak alih dan apa-apa kepentingan di dalamnya dan dengan persetujuan secara bertulis dahulu daripada menteri kewangan, melepaskan atau dengan cara lain memperniagakan mana-mana harta itu atau mana-mana kepentingan di dalamnya yang diperolehi sedemikian itu oleh perbadanan;
 
Fungsi 14
Mendirikan apa-apa bangunan di atas mana-mana harta tak alih kepunyaan perbadanan dan menyusun menurut rancangan dan menyediakan harta itu untuk menjalankan fungsi-fungsi perbadanan atau lain-lain kemudahan dan kesenangan yang bersangkutan dengannya yang difikirkan patut oleh perbadanan;
 
Fungsi 15
Menjalankan perniagaan berlesen;
 
Fungsi 16
Dengan persetujuan pihak berkuasa negeri, boleh menggunakan atau membenarkan supaya digunakan harta perbadanan bagi maksud-maksud selain daripada yang tersebut diatas yang ditetapkan olehnya dan;
 
Fungsi 17
Apa-apa perkara lain yang difikirkan patut bagi membolehkan menjalankan fungsi-fungsi dan kuasa-kuasanya dengan berkesan;
 
Laman Utama MENGENAI KAMI FUNGSI FUNGSI PPSPM